e-Recepta logo

Czy jesteś gotowy
weryfikować autentyczność
produktu leczniczego?

Sprawdź

KS-MediVeris

To narzędzie IT, które umożliwia realizację weryfikacji autentyczności produktu leczniczego i wycofanie unikalnego identyfikatora opakowania z centralnego systemu baz Europejskiego Systemu Weryfikacji Leków hurtowniom farmaceutycznym, aptekom, szpitalom i gabinetom lekarskim.

Najważniejsze funkcjonalności KS-MediVeris:

 • komunikuje się z Polskim Narodowym Systemem Weryfikacji Leków (PLMVS),
 • integruje się z systemem informatycznym Użytkownika i samoczynnie wspiera proces weryfikacji,
 • może działać również niezależnie od systemu informatycznego Użytkownika, jako niezależna aplikacja (wersja Mini).

KS-MediVeris posiada rekomendację Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) do integracji z Polskim Narodowym Systemem Weryfikacji Leków.

KS-MediVeris dla hurtowni
farmaceutycznej lub weterynaryjnej

KS-MediVeris w systemie
KS-HFW VE i KS-HWW

 • integracja z systemem informatycznym KS-HFW-VE (hurtownia farmaceutyczna) lub z KS-HWW (hurtownia weterynaryjna),
 • zautomatyzowana komunikacja z interfejsem PLMVS z poziomu systemu informatycznego hurtowni,
 • wspieranie procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych w ramach których, wymagana jest weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku.
hurtownia
magazyn

KS-MediVeris MiniHurt

 • działanie niezależne od systemu informatycznego, z którego korzysta Użytkownik końcowy,
 • wspieranie procesów dystrybucji hurtowej produktów leczniczych w ramach których, wymagana jest weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku.

KS–MediVeris zintegrowany z KS–AOW

 • wspieranie procesu ekspedycji produktu leczniczego do pacjenta w ramach, którego wymagana jest weryfikacja autentyczności, wycofanie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku,
 • możliwość oznaczania produktów podlegających serializacji w kartotece produktu KS-AOW,
 • rejestr zdarzeń, umożliwiający sfinalizowanie procesu w przypadku czasowego braku łączności z PLMVS.
hurtownia
magazyn

KS-MediVeris Mini

 • działanie niezależne od systemu informatycznego, z którego korzysta Użytkownik końcowy,
 • wspieranie procesu ekspedycji produktu leczniczego do pacjenta w ramach którego, wymagana jest weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku.

Szpitale
Apteki szpitalne/Działy Farmacji Szpitalnej

KS-MediVeris zintegrowany z KS-ASW

 • wskazywanie produktów podlegających weryfikacji w kartotece produktu KS-ASW,
 • wspieranie procesu ekspedycji produktu leczniczego do pacjenta w ramach którego, wymagana jest weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku,
 • rejestr zdarzeń, umożliwiający sfinalizowanie procesu w przypadku czasowego braku łączności z PLMVS.
hurtownia
magazyn

KS-MediVeris Mini

 • działanie niezależne od systemu informatycznego, z którego korzysta Użytkownik końcowy,
 • wspieranie procesu ekspedycji produktu leczniczego do pacjenta w ramach którego, wymagana jest weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku.

Gabinety lekarskie

 • rozwiązanie desktopowe działające niezależnie od zainstalowanych w gabinecie systemów informatycznych,
 • weryfikacja autentyczności oraz potwierdzenie lub zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku przed zastosowaniem leku u pacjenta.

Sprzęt

Sprzęt umożliwiający skanowanie kodów 2D zawierających m.in. niepowtarzalny identyfikator produktu leczniczego.

9 lutego 2019 roku wchodzi w życie Unijna Dyrektywa Fałszywkowa, której celem jest zapobieganie wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. Unijny obowiązek weryfikacji dotyczy między innymi: producentów leków, hurtowni, aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, działów farmacji szpitalnej i gabinetów lekarskich.

Jakie są niezbędne elementy umożliwiające realizację wymogów Dyrektywy Fałszywkowej w Twojej firmie?

 • oprogramowanie umożliwiające zeskanowanie kodu 2D oraz jego weryfikację w systemie baz, zobacz ofertę
 • możliwość skanowania kodów 2D data matrix, zobacz ofertę
 • możliwość rejestracji i przechowywania w systemie wszystkich transakcji związanych z weryfikacją i wycofaniem z obrotu wszystkich objętych dyrektywą opakowań produktów leczniczych.

Europejski System Weryfikacji Leków (ang. European Medicines Verification System, skrót EMVS) oraz zintegrowany z nim Polski Narodowy System Weryfikacji Leków (ang. Polish Medicines Verification System, skrót PLMVS), umożliwi aptekom, hurtowniom oraz innym podmiotom dostarczającym leków pacjentom dokonania weryfikacji autentyczności wybranych produktów leczniczych przed ich wydaniem, a następnie zmiany statusu niepowtarzalnego identyfikatora leku zapisanego w dwuwymiarowym kodzie naniesionym na opakowaniu leku.

Rozporządzenie Delegowane obejmuje następujące grupy produktów leczniczych:

 • produkty lecznicze wydawane na receptę zawierające zabezpieczenia na opakowaniu zgodnie z art. 54a ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE, chyba że zostały one ujęte w wykazie w załączniku I do rozporządzenia,
 • produkty lecznicze wydawane bez recepty ujęte w wykazie w załączniku II do rozporządzenia,
 • produkty lecznicze, na które państwa członkowskie rozszerzyły zakres stosowania niepowtarzalnego identyfikatora lub elementu uniemożliwiającego naruszenie opakowania zgodnie z art. 54a ust. 5 dyrektywy 2001/83/WE

Weryfikując zabezpieczenia, należy sprawdzić:

 • autentyczność niepowtarzalnego identyfikatora zapisanego w dwuwymiarowym kodzie naniesionym na opakowaniu leku,
 • integralność fizycznego elementu umożliwiającego naruszenie opakowania.

Obowiązek weryfikacji niepowtarzalnego identyfikatora i fizycznych zabezpieczeń opakowania leku oraz zmiana statusu niepowtarzalnego identyfikatora, tj. wycofanie go z systemu ESWL dotyczy dystrybutorów hurtowych, farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i działach farmacji, oraz podmiotach wymienionych w art. 23 Rozporządzenia Delegowanego 2016/161.